Opinii

Interferenţe cadastru - topografie - urbanism – construcţii (PARTEA I)

Autori:

prof.univ.dr.ing. Gheorghe BADEA

prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu DRAGOMIR

prof.univ.dr.ing. Ana Cornelia BADEA

În această perioadă, când există preocupări pentru realizarea unui cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, devine importantă conştientizarea colaborării dintre specialiştii care activează în aceste domenii şi specialiştii geodezi. Totodată, dorim să evidenţiem importanţa cunoştinţelor interdisciplinare necesare pentru ca această colaborare să funcţioneze corect.

Această parte a articolului se referă la Interferenţele dintre cadastru - topografie - urbanism, iar partea a II-a se va referi la Interferenţele dintre cadastru - topografie - construcţii.

INTRODUCERE

Lumea în care trăim are resurse limitate, ritmul de dezvoltare în toate domeniile de activitate este din ce în ce mai alert şi, dintre resurse, terenul reprezintă pentru omenire o mare problemă. Omul tinde să ocupe orice suprafaţă de teren, să se extindă în zone unde nu a fost prezent niciodată, să construiască şi să schimbe peisajul, să facă orice în numele dezvoltării. Este esențial să existe un echilibru între diferitele interese, uneori conflictuale, în planificarea spațiului și să fie luate în considerare vocile tuturor părților interesate. Urmărirea unei dezvoltări spațiale durabile la nivel de administraţie, de guvernare, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu şi lung, trebuie să constituie preocupări ale profesioniştilor care desfăşoară activităţi ce au o strânsă legătură cu pământul. Şi ţara noastră a intrat în această competiţie a dezvoltării globale, provocările urbane sunt evidente, există dependenţe urban-rural, infrastructura de transport se extinde tot mai mult, există o evoluţie pe zi ce trece şi se caută soluţii în domeniul mai larg al amenajării teritoriului.

Amintim aici şi alte câteva aspecte: terenurile se degradează printr-o exploatare neraţională, poluarea afectează aerul, apa, dar şi pământul, la suprafaţă sau în adâncime, omenirea produce multe, foarte multe deşeuri care trebuie să fie depozitate undeva, condiţiile climatice se schimbă, defrişările şi incendiile distrug suprafeţe semnificative de pădure şi exemplele ar putea continua.

Conform perspectivelor de urbanizare ale Organizaţiei Națiunilor Unite, până în 2050, 68% din populația lumii va locui în zone urbane.

Gestionarea eficientă a acestor zone, cu scopul de a asigura condiții de viață decente, se face prin activitatea de urbanism, iar desfășurarea acestei activiități în condiții optime presupune un suport preliminar privind situația proprietăților și evidențierea modificărilor propuse, informații care sunt oferite de cadastru. Profesiile care contribuie la utilizarea eficientă a terenurilor şi la evidenţa lor, urbanismul şi cadastrul sunt elementele esenţiale pentru autorităţi şi pentru comunităţi. Acestea sunt servicii publice pe care societatea trebuie să se bazeze, să fie funcţionale, moderne, să lucreze cu date digitale şi la care cetăţeanul să aibă acces.

Figura 1 - Sinergia informaţiilor geospaţiale în cadastru - topografie - urbanism - construcţii (adaptat după [1])

ASPECTE ORGANIZATORICE

Activitatea specialiştilor în domeniul cadastrului constituie un serviciu de interes public, organizat și reglementat în baza Legii 7/1996 de ANCPI, care gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară (SICCF), sistem unitar la nivel național, componentă de bază a infrastructurii economice a societății [2]. Geodezii autorizați realizează atât pentru publicul larg, cât și pentru autoritățile publice, documentaţii cadastrale şi lucrări de specialitate cu un profund impact social. Practicarea unei profesii cu multiple implicații tehnice, economice și juridice se exercită în scopul asigurării pe deplin a dreptului de proprietate al persoanelor fizice și juridice asupra bunurilor imobile. Sistemul de cadastru și publicitate imobiliară are un rol major asupra dezvoltării economice durabile a societății, deoarece buna funcționare a acestuia are impact asupra altor sisteme economice și administrative: sistemul bancar, sistemul fiscal la nivel național și local, registrul agricol, sistemul de subvenții în agricultura, autorizarea în construcții și urbanismul, fondul forestier și gospodărirea apelor, proiectele de investiții publice și private etc.

Exercitarea profesiei este reglementată prin cadrul legal ce defineşte modul de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, care pot realiza sau verifica lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României. Calitatea de specialist autorizat se obţine pe baza certificatului de autorizare prin care se dovedeşte competenţa tehnică şi cunoasterea reglementărilor legale în vigoare. Lucrările de specialitate realizate de sectorul privat se avizează şi/sau recepţionează de OCPI sau CNC. Personalul de specialitate din OCPI utilizează documentele tehnice pentru preluarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară e-Terra a datelor şi informaţiilor referitoare la imobile şi proprietari. Executanţii lucrărilor de specialitate îşi asumă răspunderea cu privire la corectitudinea lucrărilor întocmite, conform regulamentelor, instrucţiunilor şi normelor tehnice elaborate de ANCPI. Pe lângă lucrări de cadastru general, specialiştii în măsurători terestre sunt implicaţi în realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate (fosta denumire “cadastre de specialitate”, până în 2004).

 

Activitatea profesioniştilor în domeniul urbanismului include acţiuni de organizare a vieții în localităţile urbane şi rurale, planificarea evoluției localităților pe baza strategiilor de dezvoltare, urmărind direcțiile de dezvoltare spațială în acord cu potențialul specific locului și cu aspirațiile locuitorilor. Rolul urbanistului este unul complex, pentru că are de asigurat un echilibru între interesul general şi interesul individual, care poate deveni agresiv, are de controlat modul de extindere a intravilanelor, suprasolicitarea reţelelor de utilităţi publice, infrastructura de transport supusă unui trafic intens şi multe alte probleme [3]. Pregătirea profesională a unui urbanist include noţiuni din domeniile topografiei şi cadastrului ca domenii complementare. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează strategia de dezvoltare teritorială, atribuţiile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale, certificatul de urbanism, structura instituţională, documentaţiile PATJ, PUG, PUZ, PUD, avizarea şi aprobarea lor, participarea publicului etc.

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) este autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism. Acelaşi minister are în coordonare şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară [4], instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului. ANCPI coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru, asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară (cartea funciară), controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie, elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate, autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale, avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public, pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile.

Documentaţiile de urbanism aprobate de consiliile locale se înaintează către ANCPI în format electronic pentru a fi preluate informaţii în e-Terra [5] şi în geoportalul INSPIRE, precum şi către MDLPA pentru preluarea în Observatorul Teritorial [6]. Aceste aplicaţii informatice, dezvoltate pe tehnologie ESRI, sprijină autorităţile publice şi factorii interesaţi în fundamentarea deciziilor, pentru că se pot realiza analize ale datelor în profil teritorial pe baza unor indicatori din domenii de activitate relevante pentru dezvoltarea teritoriului.

Figura 2 – Aplicaţiile informatice Observator teritorial [5] şi e-Terra [6]

La nivelul administraţiei publice locale, structura organizatorică include direcţii/servicii care pot fi separate sau împreună pentru urbanism şi cadastru. Arhitectul şef are atribuţii de coordonare şi control privind activităţile specifice urbanismului, uneori inclusiv asupra planurilor şi registrelor cadastrale. Orice funcţie publică de execuţie trebuie să fie ocupată prin concurs numai de către profesionişti cu studii adecvate postului. Domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului nu poate contribui la o dezvoltare sustenabilă fără date geospaţiale care să acopere întreaga ţară. Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) [7]  aflat în derulare, finanţat din fonduri publice, permite înregistrarea gratuită a imobilelor dar, nu va rezolva decât o parte din problemele cu care se confruntă primăriile. Se va clarifica regimul juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private şi va exista un inventar complet al lor. Sunt înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară 46% din numărul total estimat de imobile din România, 116 UAT-uri au cadastrul general finalizat şi pe 1003 UAT-uri sunt lucrări în derulare. Rolul informaţiilor cadastrale este important inclusiv în ceea ce ar trebui să însemne planificarea urbană în comunele din jurul oraşelor mari. Autorităţile locale au nevoie însă de planul topografic digital, de cartografierea tuturor reţelelor de utilităţi, de un GIS funcţional, cu date actualizate pe măsură ce realitatea din teren se modifică.

 

Pe plan internaţional, organizaţia ce reprezintă interesele profesiei de geodez, încă din anul 1878, este Federaţia Internaţională a Geodezilor (FIG) [8]. Practic, această federaţie a asociaţiilor naţionale din peste 120 de ţări din întreaga lume, acoperă domeniile profesionale ale geodeziei, topografiei, cadastrului, geomaticii şi geo-informaţiilor. Viziunea FIG este de a extinde utilitatea profesiei în beneficiul societӑții, mediului, economiei, întӑrind importanța și relevanța profesiei la nivel global. Sarcina celor care măsoară este să determine forma şi dimensiunile Pământului, să-i cartografieze suprafaţa şi să îl gestioneze într-un mod durabil, fie că vorbim de terenuri, ape, mediu înconjurător sau zone construite.

În cadrul FIG activităţile tehnice se desfăşoară în zece comisii, fiecare cu responsabiliţăti şi planuri de lucru, aprobate de Adunarea Generală în timpul Congresului, pe perioada unui mandat de patru ani.  

Figura 3 – Activităţile specialistului geodez, conform preşedintelui FIG (2019-2023), prof. Rudolf STAIGER [9]

Comisia 8 FIG, Planificarea spaţială şi dezvoltare, este preocupată de conectarea profesioniştilor şi practicienilor din toate domeniile pentru a încuraja o dezvoltare durabilă (ecologic, economic, social), de modalităţile de implementare a politicilor de dezvoltare spaţială, pe baza proceselor participative şi a dialogului dintre părţile interesate şi administraţie. Planificarea spațială este strâns legată de proprietate, deoarece dezvoltările spațiale, planificate sau neplanificate, afectează utilizarea terenului şi pe proprietarii de terenuri. Procesele care afectează drepturile funciare sunt legate de exproprierile pentru cauze de utilitate publică, consolidarea terenurilor, dreptul de preempţiune, piaţa imobiliară. Una dintre provocările actuale este integrarea adecvată a instrumentelor GIS în procesele de planificare și conectarea la sistemul de seturi de date disponibile. Ajutorul pe care îl pot oferi tehnologiile digitale, în ceea ce privește ideile pentru viitor, este esențial pentru propuneri bazate pe gestionarea datelor spațiale, ca paradigmă a regenerării urbane și oportunități pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane.

Comisia 7 FIG, Cadastru și administrarea terenurilor, are ca scop: mӑsurӑtorile cadastrale, dezvoltarea administrӑrii durabile a terenurilor printr-o infrastructură adecvatӑ în scopul susținerii creșterii economice; aplicarea unor tehnologii inovatoare și avansate în cadastru și administrarea terenurilor; promovarea rolului specialiștilor în cadastru privind problemele pe care le ridicӑ administrarea terenurilor.

Ȋn cadrul acestei comisii activează grupurile de lucru pentru: Formate cadastrale (comparaţii între sistemele cadastrale la nivel mondial), Cadastru 3D (bazat pe nevoile utilizatorilor, cerințele de piață privind terenurile, cadrul legal și posibilitățile tehnice).

 

La nivelul Uniunii Europene a fost înfiinţat în anul 2002 Comitetul Permanent pentru Cadastru (PCC), cu scopul de a reuni instituţii/agenţii din UE, responsabile cu activitatea de cadastru. Europa dezvoltă o societate informaţională, iar cadastrul va fi principala bază de date teritoriale.

 

Referitor la posibilităţilor tehnice existente, trebuie spus că din punct de vedere IT lucrurile au evoluat foarte mult. Există în prezent soluţii software cu versiuni semnificativ îmbunătăţite (de exemplu CityEngine, ArcGIS Urban), care au fost dezvoltate special în acest sens, permiţând integrarea elementelor cadastrale necesare activităţilor de urbanism, proiectarea 3D a scenariilor, aplicarea constrângerilor de urbanism, compararea scenariilor şi consultarea cetăţenilor asupra soluţiilor propuse etc. Aceste aspecte IT moderne este necesar să devină o premisă puternică pentru o digitalizare de succes [10].

 

 

ASPECTE DIN PERSPECTIVĂ EDUCAŢIONALĂ

Conform ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) [11], care este un proiect/portal al Comisiei Europene ce descrie, identifică și clasifică ocupațiile și abilitățile profesionale relevante pentru piața muncii din UE și pentru educație și formare, două mari domenii ocupaţionale, cunoscute în ţara noastră ca arhitectură/urbanism şi geodezie/topografie, sunt incluse la codul 216 al ISCO-08, având drept sarcini: formularea de concepte şi planuri de proiectare, care armonizează consideraţiile estetice cu cerințele tehnice, funcționale, ecologice și de producție; pregătirea de planuri, hărți, diagrame și modele pentru a comunica concepte de proiectare și alte informații; analiza imaginilor obținute prin satelit, documente și date de sondaj, hărți, înregistrări, rapoarte și statistici; efectuarea de cercetări și analiza cerințelor funcționale, spațiale, comerciale, culturale, de siguranță, de mediu și estetice.

Prin utilizarea ESCO, asemănător cu un dicţionar al ocupaţiilor/abilităţilor profesionale, se pot apela sisteme electronice şi platforme online, care sprijină pe angajatori să găsească persoanele potrivite pentru locurile de muncă vacante dar, şi pe cei care caută un loc de muncă pentru a găsi ceea ce se potriveşte cu abilităţile lor, cunoscut fiind faptul că astăzi oamenii îşi schimbă locul de muncă şi angajatorii mai frecvent decât în trecut.

Dintre subiectele tehnice, inginereşti, pe care un absolvent al specializărilor universitare de licenţă (Proiectare şi planificare urbană, Amenajarea şi planificarea peisajului, Urbanism şi administrarea teritoriului – Facultatea de Urbanism, UAUIM şi Planificare teritorială – Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşţi) trebuie să le cunoască, enumerăm pe scurt următoarele [12]:

  • Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară ca infrastructură fundamentală pentru proiectarea, realizarea şi managementul mediului natural și construit și pentru garantarea drepturilor reale imobiliare;
  • Conţinutul Planului topografic realizat în format digital şi în format analogic la scară, în sistemul naţional de referinţă, având coordonate plane X, Y în proiecţie stereografică 1970 şi cote în sistem Marea Neagră 1975. Pentru a avea o reprezentare completă a unei suprafeţe topografice cu toate detaliile din teren, inclusiv a reliefului prin curbe de nivel, este necesar să se întocmească un plan topografic de bază. Acesta conţine elementele din teren reprezentate prin semne convenţionale, conform atlaselor în vigoare, în funcţie de scara la care va fi redactat sub formă analogică. Pentru a asigura un conţinut unitar, indiferent de zona reprezentată şi de executantul lucrărilor, se utilizează semne convenţionale, reguli de scriere şi corpuri de literă prevăzute în ”Atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500” - ediţia 1978, până la elaborarea şi avizarea şi/sau aprobarea unui nou atlas de semne convenţionale. Opiniile multor specialişti converg spre furnizarea de către ANCPI a unor biblioteci de semne convenţionale, în format digital, precum şi a unor şabloane care să permită obţinerea unor produse cartografice omogene. Documentaţiile de urbanism (PUG/PUZ/PUD) se întocmesc pe un suport topografic actualizat, cu aviz tehnic primit de la OCPI, semnat de inspectorul de cadastru, datat şi însoţit de procesul verbal de recepţie;
  • Conţinutul Planului cadastral (de bază şi de ansamblu) întocmit pentru a reprezenta toate obiectele spaţiale care se inventariază ȋn cadastru. Planul conține elementele de cadastru în detaliu, necesare la introducerea și actualizarea cadastrului, pentru un sector cadastral, pentru intravilan și pentru ȋntreaga unitate administrativ-teritorială. Sub formă analogică, planul cadastral de bază se redactează la o scară aleasă în funcţie de densitatea detaliilor, scara planurilor din intravilan fiind mai mare decât cea utilizată pentru extravilan. Planul cadastral nu conţine cote, în schimb, limitele imobilelor şi parcelelor reflectă situaţia din teren şi din înscrisurile pe care se bazează dreptul de proprietate, fiind integrate limitele imobilelor înscrise în e-Terra la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
  • Conţinutul Planului de amplasament şi delimitare a imobilului (PAD), unul dintre cele mai importante documente prin care este pusă ȋn evidență ȋn mod legal o situație existentă pe teren, la un moment dat, cu privire la un imobil. PAD este parte componentă a documentaţiilor cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară. Se ȋntocmește ȋn conformitate cu prevederile Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară aprobat prin Ordinul 700/2014 al directorului general al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare. Documentațiile cadastrale care conțin acest document sunt de mai multe tipuri: documentaţie pentru prima înscriere, pentru actualizare informații cadastrale, pentru  dezlipire/alipire teren,  pentru înscriere/radiere construcții, pentru realizarea proiectelor şi studiilor din domeniul construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului, solicitate de administraţia publică locală pentru emiterea avizelor, certificatelor şi autorizaţiilor legale, precum şi pentru soluţionarea aspectelor legate de constituirea sau reconstituirea proprietăţilor;
  • Cunoaşterea şi utilizarea aplicaţiilor INIS dezvoltate de ANCPI prin care utilizatorii pot căuta, vizualiza, descărca şi utiliza date spaţiale [13]: Imobile e-Terra, TopRO5, TopRO50, TopRO100, Limite administrative, Sectoare cadastrale, Perimetre construite, Reţele utilităţi, Descărcare MNT, Descărcare LAKI orto, Transformare coordonate sau a aplicaţiilor care vin în sprijinul unităţilor administrativ teritoriale: RELUAT, RENNS, RAN;
  • Cunoaşterea în ansamblu a cadrului organizatoric al sistemului: ANCPI, OCPI, CNC, al instituțiilor care utilizează date cadastrale, topografice şi cartografice digitale la nivel local şi central;
  • Utilizarea de noţiuni specifice cadastrului, termeni de specialitate din legislaţia în vigoare şi din regulamentele şi normele tehnice elaborate de ANCPI;
  • Înţelegerea principiilor noilor tehnologii care au schimbat topografia clasică: GNSS, senzori LiDAR, scanare laser, fotogrammetrie digitală, teledetecţie, UAV/UAS, cartografiere mobilă, modelare 3D, baze de date, sisteme CAD, GIS, BIM etc;

 

Părintele urbanismului românesc a fost un inginer. Cincinat Sfinţescu (1887 - 1955) a fost profesor universitar, funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, a condus Direcţia generală a cadastrului şi sistematizării, s-a implicat în elaborarea primei legi a cadastrului din România, a publicat articole în Revista cadastrală, printre care “Urbanismul prin cadastru”, în Monitorul Uniunei Orașelor din România a publicat articolul “Planurile topografice şi cadastrale în urbanism”, a contribuit la elaborarea primului Plan general de sistematizare a Bucureştiului. Cincinat Sfinţescu poate fi un model pentru întreaga sa activitate. A avut o carieră profesională dedicată şcolii şi administraţiei, bazată pe o intensă activitate publicistică şi ştiinţifică, aliniind România la teoria şi practica urbanistică internaţională [14].

 

CĂTRE CE AR TREBUI SĂ NE ÎNDREPTĂM?

Legăturile dintre domeniile amintite sunt mult mai strânse decât am arătat succint în rândurile de mai sus şi implică instituţii, profesionişti din cele două mari domenii, legislaţia în vigoare, sistemul de învăţământ, tradiţiile specifice ţării noastre şi altele.

Pentru ca transformarea digitală să aducă eficacitate la nivelul administraţiei locale, procese transparente, servicii publice online rapide şi de calitate, în conformitate cu cerinţele cetăţenilor, este nevoie de investiţii. Ele sunt necesare pentru: pregătirea specialiştilor la nivelul 6/7 de referinţă, conform cadrului european al calificărilor, pregătirea profesională continuă, utilizarea de instrumente informatice şi programe adecvate, mentenanţa echipamentelor, schimburi de experienţă şi cunoaşterea de bune practici etc.

Este necesar să se schimbe situaţia actuală, deoarece se constată o insuficientă cunoaştere de către cetăţeni a urbanismului, de multe ori chiar  și de către autorităţile locale cu răspundere în domeniu, ca fiind un proces complex prin care se planifică şi se gestionează dezvoltarea unui teritoriu. De asemenea, implicarea cetăţenilor în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor în cartea funciară nu se ridică la nivelul aşteptărilor, deşi este spre binele proprietarilor să aibă documente oficiale clare, care garantează dreptul de proprietate.

Cadastrul trebuie privit ca fiind o sursă esenţială pentru analiza dinamicii urbane şi periurbane, cu condiţia să fie finalizat pe teritorii administrative, pentru că este temeinic şi credibil, având un impact semnificativ asupra veniturilor fiscale şi valorilor proprietăţilor imobiliare [15].

În prezent, există o tendinţă globală şi europeană cu privire la necesitatea dezvoltării şi implementării tehnologiilor digitale, inclusiv Internet of Things (IoT), realitatea augmentată (AR), realitatea virtuală (VR), învățarea automată (ML) și Smart City, direcţie pentru care ar trebui să se structureze  un plan de dezvoltare încă de acum şi în România.

Conceptul de oraş inteligent bazat pe Digital Twin ar presupune o platformă care să faciliteze colaborarea între industria geospațială, informații cadastrale, planificare urbană, arhitectură, inginerie, construcții, infrastructură, transport, mediu, date și transformare digitală, administrație locală, servicii guvernamentale și grupuri de cercetare [16].

Bibliografie:

[1] Bydłosz, J., Bieda, A., Parzych, P. (2018) - The Implementation of Spatial Planning Objects in a 3D Cadastral Model, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 153; doi:10.3390/ijgi7040153;

[2] Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;

[3] Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

[4] https://www.ancpi.ro;

[5] https://eterra3.ancpi.ro/eterra/#/exploration/documentation;

[6] https://ot.mdrap.ro/website/maps/;

[7] https://www.ancpi.ro/pnccf/;

[8] https://www.fig.net/;

[9] Staiger, R. (2019) - Volunteering for the Future, FIG Working Week 2019, Hanoi, Vietnam,

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2019/ppt/ps01/PS01_staiger_10214_ppt.pdf;

[10] Badea, A. C., Badea, G. (2017), Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă – sinteze, vol. 1, Editura MATRIX ROM Bucureşti, ISBN vol 1: 978-606-25-0379-6, Capitolele: Concepte 2D, 3D şi analiză GIS, GIS open source, Standarde și geoportaluri de date spațiale;

[11] https://ec.europa.eu/esco/portal;

[12] Badea, G. (2013) – „Cadastru”, Editura Conspress, 2013, ISBN 978-973-100-311-5;

[13] http://geoportal.gov.ro;

[14] https://www.sfintescu.ro;

[15] https://www.mdpi.com/2073-445X/10/4/374/pdf;

[16] https://digitwincity.wordpress.com/strategy/;

 

Autori:

Gheorghe BADEA - prof.univ.dr.ing., Departamentul de Topografie şi Cadastru, Facultatea de Geodezie - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti,

Cadru didactic asociat la Facultatea de Urbanism, UAUIM Bucureşti şi la Facultatea de Geografie,  Universitatea Bucureşti

Membru UGR, preşedinte al Comisiei 7, Cadastru şi administrarea teritoriului

Decan al Facultăţii de Geodezie, UTCB

Petre Iuliu DRAGOMIR - prof.univ.dr.ing., Şcoala Doctorală a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti,

Vicepreşedinte al Uniunii Geodezilor din România,

A fost Director al Departamentului de Topografie şi Cadastru, Prodecan al Facultăţii de Geodezie, Director al Direcţiei de Geodezie şi Cadastru din cadrul ANCPI

Ana-Cornelia BADEA - prof.univ.dr.ing., Departamentul de Topografie şi Cadastru, Facultatea de Geodezie - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Director al Centrului de cercetare “Măsurători Geodezice Inginereşti şi Infrastructuri de Date Spaţiale”

Vicepreşedinte al Uniunii Geodezilor din România,

Membru al ASRO CT 359


Săptămâna Geodeziei Românești, 26-30 octombrie 2021, Brașov

În ultima săptămâna a lunii octombrie 2021 va debuta cea de-a doua ediție a ”Săptămânii Geodeziei Românești” (SGR), cea mai importantă manifestare a comunității geodezilor din România. Uniunea Geodezilor din România (UGR) a inițiat acest eveniment în urmă cu doi ani când a organizat prima ediție la Cluj-Napoca, împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Anul acesta ”Săptămâna Geodeziei Românești” va fi organizata la Brașov, în perioada 26 – 30 octombrie 2021, în colaborare cu Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, din cadrul Universității Transilvania din Brașov.

”Așa cum uniunea noastră profesională a promis,  a doua ediție a ”Săptămânii Geodeziei Românești” continuă la Brașov. Pentru că primele idei privind dezvoltarea durabilă au aparut în domeniul forestier, considerăm că locația aleasă pentru evenimentul de anul acesta,  într-o zonă înconjurată de cele mai bogate păduri ale țarii și având ca gazdă o universitate cu tradiție în domeniu, nu poate fi decât de bun augur pentru succesul evenimentului”, ne-a comunicat Conf. Univ. Dr. Ing. Irinel Constantin Greșiță, director executiv al evenimentului.

Conferința internațională cu tema "Smart surveying solutions for sustainable development", va fi partea centrală a evenimentului și va oferi participanților oportunitatea de a prezenta lucrări, a dezbate și comunica într-un mediu profesionist și științific, subliniind contribuția lor, și găsind soluții tehnice inteligente pentru a proteja, restaura și promova utilizarea durabilă a ecosistemelor planetei în contextul social actual. Sesiunile speciale dedicate tinerilor geodezi, vor beneficia de un suport puternic din partea UGR.

Tema de anul acesta este inspirată de cel de-al 15 Obiectiv de dezvoltare durabilă din Agenda Națiunilor Unite pentru 2030 – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și inversarea procesului de degradare a solului și stoparea declinului biodiversității”, fiind de interes pentru întreaga comunitate mondială a Geodezilor.

Uniunea noastră a invitat reprezentații ai Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și Consiliului European al Geodezilor (CLGE) să partipe la evenimetul din octombrie de la Brașov, ambele organisme internaționale, la care UGR este afiliată, fiind având pe agendele lor acțiuni care sunt în accord cu  Obiectivul UN.

În cadrul conferinței vor fi trei secțiuni distincte – Infrastructura datelor spațiale, inginerie geodezică și Aplicații ale geodeziei în silvicultură – unde sunt așteptați peste 200 de specialiști, cadre universitare, studenți sau tineri absolvenți, să își prezinte ultimele rezultate obținute în urma strudiilor, cercetărilor pe care le-au efectuat în ariile menționate.

Pe parcursul celor trei zile de lucrări vor fi 6 sesiuni tehnice, 2 mese rotunde pe teme de interes pentru comunitatea geodezilor, cât și o sesiune dedicată tinerilor specialiști care activează în domeniul geodezic.

”Unul dintre evenimentele importante ce se vor desfășura în cadrul  Săptămânii Geodeziei Românești 2021, va fi și Consiliul Național al Uniunii Geodezilor din România la care sunt așteptați să participe toți reprezentanții locali ai uniunii noastre. Ne dorim să revenim prin pozițiile exprimate în cadrul manifestărilor asupra necesității asigurării de către autoritățile domeniului a unui cadru economic predictibil și deschis. Putem spera astfel la existența și dezvoltarea, și în România, a unui sector privat eficient, competitiv și inovativ, capabil să genereze locuri de muncă stabile. Vom susține propuneri concrete privind actualizarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Continuarea axei de finanțare a cadastrului și înregistrării sistematice în noul program operațional regional este o masură firească în condițiile în care actualul program are mari întârzieri în contractare și derulare. Abandonarea finanțării europene a programului în curs de derulare așa cum se prefigureaza în noul ciclu de finanțare sub diverse motivații sterile, sau deturnarea acestuia sub alte obiective aparent complementare, într-o țară europeană în care înregistrarea proprietății acoperă doar parțial teritoriul național, ar fi o mare greșeală pentru societatea noastră. Dezvoltarea pieței de servicii moderne în domeniu, asigurarea unui echilibru între reglementare și dereglementare, implicarea concretă și reală a specialiștilor din sectorul privat și din învățământul superior în activitatea de reglementare, sunt doar câteva din ideile ce vor fi susținute în dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Săptămânii Geodeziei Românești de la Brașov.” , a prezizat dl Ionuț Săvoiu, președintele Uniunii Geodezilor din România.

Pe parcursul acestor evenimente vom aduce alături specialiști din toate generațiile, cadre didactice și companii, iar studenților și tinerilor geodezi le vom crea un cadru optim pentru participarea activă la ”Săptămâna Geodeziei Românești”. Astfel coeziunea comunității profesionale va crește și va exista un climat propice inovării, introducerii progresului tehnic și a standardelor europene în domeniu, cu un impact asupra calității serviciilor oferite de profesioniști în beneficiul întregii societăți românești.

Și anul acesta, ca și în anii trecuți, în organizarea evenimentului UGR are alături sponsori precum Heveco, Gauss, Corne&Cornel Topoexim, Top Geocart, Geoter Proiect, Toposurvey. Alți sponsori tradiționali sunt așteptați să se alăture în organizarea cu succes, la înalte standarde calitative, a celei de-a doua ediții a ”Săptămânii Geodeziei Românești”.

Va fi alături de noi și Revista Construcțiilor, unul dintre partenerii noștri media, care în ultimii ani a relatat constant despre evenimentele organizate de către uniunea noastră, cît și despre subiectele de interes pentru comunitatea geodezilor.

Expoziția tehnică, un moment obișnuit în cadrul evenimentelor orgaizate de către Uniunea Geodezilor, va debuta înca din prima zi a Săptămânii, unde sunt deja anunțate companii care furnizeaza servicii profesionale in domeniu.

”Ne onorează să găzduim cea de-a doua ediție a „Săptămânii Geodeziei Românești‘’, un eveniment de importanță deosebită pentru comunitatea geodezică din România. Vă urăm Bun venit la Brașov și la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, o instituție care acordă o atenție deosebită pregătirii viitorilor ingineri geodezi. Tema actualei ediții „Soluții geodezice inteligente pentru o dezvoltare durabilă” este relevantă și oportună deopotrivă.” A ținut să prezize Prof. Dr. Eng. Alexandru-Lucian Curtu, decanul Facultății de SIlvicultură și Exploatări Forestiere.

Evenimentul va fi găzduit în Aula ”Sergiu T. Chiriachesu”, în apropierea centrului civic al Brașovului, o locație bine cunoscută brașovenilor, și nu numai, aici fiind organizate numeroase conferințe la nivel internațional, concerte și expoziții de arta.

Programul evenimentului și alte detalii organizatorice disponibile la data prezentei, se regăsesc la adresa web  www.sgr.ugr.ro.