Ordine ale directorului ANCPI

Ordin 107/2010 Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice sau juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României


Ordin 108/2010 Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare și recepție a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei


Ordin 133/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006


Ordin 134/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006


Ordin 186/2009 Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI și unitățile sale subordonate, MOF nr. 296/06.05.2009


Ordin 394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc


Ordin 211/2007 al ministrului internelor și reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001


Ordin 247/2008 al directorului general al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006


Ordin 294/2007 al DG al ANCPI privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006


Ordin 309/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între ANCPI și UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare


Ordin 337/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Actului adițional la Protocolul de colaborare încheiat între ANCPI și UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010


Ordin 528/2010 Ordin al DG al ANCPI privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006


Ordin 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara


Ordin 784/2011 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară


Ordin 785/2011 Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară


Ordin 1184/2011 Ordin al DG al ANCPI privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare între ANCPI și unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în cadastru și în cartea funciară


Ordin 1185/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul UAT Ștefan Vodă, jud. Călărași


Ordin 1882/2011 Ordin al ministrului justiției și al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea: topografie, cadastru și geodezie


Ordin 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea începerii lucrărilor tehnice de cadastru în 19 unități administrativ-teritoriale


Ordin 415/2009 Ordinul nr. 415/2009 al DG al ANCPI pentru completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea țnscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006


Ordin 518/2008 al DG al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006


Ordin 558/2006 al DG al ANCPI privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravențiile și faptele ce pot fi considerate infracțiuni și să aplice sancțiunile pentru contravențiile constatate


Ordin 591/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea organigramei Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție și a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară


Ordin 614/2006 al DG al ANCPI pentru modificarea Ordinului DG al ANCPI nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravențiile și faptele ce pot fi considerate infracțiuni și să aplice sancțiunile pentru contravențiile constatate


Ordin 627/2010 Ordin al DG al ANCPI privind completarea anexei la ordinul DG al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI și unitățile sale subordonate


Ordin 634/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară


Ordin 844/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciara după finalizarea lucrărilor de cadastru


Ordin 700/2014 Ordin al DG al ANCPI ce reglementează procedura de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și Carte Funciară. Acest nou regulament abrogă regulamentele anterioare : ordinul 633/2006, ordinul 634/2006, ordinul 108/2010 și 186/2009